Velkommen til Rørmose Park

Natur

Lidt om området vi bor i

Vi bor i noget så sjældent som et EU habitatsområde. Det gir nogle glæder, samt nogle pligter. Men kort fortalt, er det et område hvor der lever fredede og truede dyrearter.
Det giver nogle mulighed for helt fantastiske naturoplevelser, lige uden for døren.
Øhh, tænker du nok, "mener I de der padder som jeg aldrig har set ?" Ja. Og de kommer. Området er anlagt så der sker et naturligt tilløb af vand, der samler sig på den lille eng mellem Etape I og A/B Rørmosen. 

Det giver de helt rigtige betingelser for de kære små. Vi har også 3 store vandhuller og 1 mindre. Det giver også nogle pligter. Der er f.eks. restriktioner på hegn, beplantning, osv.
Men glæd dig til foråret, så myldrer det frem, og der bliver noget at glæde sig over sammen med børnene.

Om padder og vandsalamander
 
Området nord for Slangerupvej hører til et af de i Danmark udpegede EF-habitatområder, d.v.s. det er internationalt beskyttelsesområde , idet det er konstateret som levested for Stor Vandsalamander. Den Store Vandsalamander er en dyreart, som gruppen har interesseret sig for, idet vi med denne art her i kommunen har et dyr, som er omfattet af EU-habitatdirektivets strengeste beskyttelse.

Det gælder for hele Europa, at denne arts levesteder ikke må ødelægges, forringes eller forstyrres, og det har derfor været af betydning at få registreret artens levesteder, som omfatter dels deres ynglevandhul, dels det omgivende fourageringsområde, idet salamandrene er landlevende fra juli/september, og endelig omfatter det også deres overvintringspladser, som f.eks. kan være ved stengærder, hegn og gårde.

Fouragerings- og overvintringsstederne ligger som regel inden for en radius af op til 1 km.
Den Store Vandsalamander yngler i adskillige vandhuller nord for Slangerupvej, og overvintringspladser er også fundet i nærheden.

Derudover har vi som nabo, en 3500 år gammel boplads fra Bronzealderen.
Det kan du læse mere om hos Dansk Naturfredningsforening. 

Sidst opdateret: 2020.03.27 CHJ

nach oben