Velkommen til Rørmose Park

Forretningsorden

For Den overordnede grundejerforening Rørmose Park

Konstituering
Bestyrelsen konstituerer sig på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen:
Der vælges: Formand, næstformand og kasserer.
Samtlige udvalg gennemgås.

Indkaldelse
Formanden indkalder til bestyrelsesmøderne.
Hvis formanden er forhindret indkalder næstformanden.
Emner, der ønskes behandlet på førstkommende bestyrelsesmøde, skal være formanden i hænde senest 12 dage før.
Møderne indkaldes med udsendelse af dagsorden mindst 8 dage før afholdelsen.
Møder afholdes kun, hvis 2/3 af foreningerne er repræsenteret.
Afbud skal meddeles senest dagen før og suppleanten skal indkaldes hvis muligt.
Mødedatoer skal aftales for flere møder ad gangen.

Møder
Der afholdes efter behov dog bortset fra juli måned.
Formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer kan til enhver tid kræve afholdt bestyrelsesmøde.
Det bør ikke forekomme, at der afholdes et møde med en anden dagsorden end den, der oprindeligt blev aftalt. Hvis det er vigtigt for beslutningsprocessen, vedlægges relevante bilag sammen med dagsordenen.  Alle har ret til at bede om at få sat emner på dagsordenen.
Referenten udvælges før mødet og hvervet går på skift mellem foreningerne.
Referatet udsendes til bestyrelsen senest 8 dage efter mødet.

Formandens rolle
Formanden leder møderne.
Hvis formanden er forhindret, leder næstformanden møderne.
Formanden sørger for, at møderne afholdes i en ordentlig tone.
Da formanden generelt er foreningens kontakt udadtil, har formanden en forpligtelse til straks at videregive relevant modtaget materiale til den respektive udvalgsformand til videre behandling i udvalget. Anden modtaget information gives videre til førstkommende bestyrelsesmøde.

Udvalg og kompetence
Udvalg nedsættes af bestyrelsen.
Udvalgenes mandat gives af bestyrelsen.
Udvalgene fremlægger oplæg til godkendelse/viderebehandling til bestyrelsesmøderne.

Afstemninger
Afstemninger afgøres ved simpelt flertal.

Regnskab
Ved hvert bestyrelsesmøde fremlægger kassereren en oversigt over foreningens økonomiske situation.

Sidst opdateret: 2020.03.27 CHJ 


 

nach oben