websitetemplate.org - australiana
Velkommen > Generelt > Om padder og vandsalamander
 
 

Om padder og vandsalamander

 

Citat : www.farum-dn.dk

 

Området nord for Slangerupvej hører til et af de i Danmark udpegede EF-habitatområder, d.v.s. det er internationalt beskyttelsesområde , idet det er konstateret som levested for Stor Vandsalamander.

Den Store Vandsalamander er en dyreart, som gruppen har interesseret sig for, idet vi med denne art her i kommunen har et dyr, som er omfattet af EU-habitatdirektivets strengeste beskyttelse.
Det gælder for hele Europa, at denne arts levesteder ikke må ødelægges, forringes eller forstyrres, og det har derfor været af betydning at få registreret artens levesteder, som omfatter dels deres ynglevandhul, dels det omgivende fourageringsområde, idet salamandrene er landlevende fra juli/september, og endelig omfatter det også deres overvintringspladser, som f.eks. kan være ved stengærder, hegn og gårde.


Fouragerings- og overvintringsstederne ligger som regel inden for en radius af op til 1 km.

Den Store Vandsalamander yngler i adskillige vandhuller nord for Slangerupvej, og overvintringspladser er også fundet i nærheden.

 

Billedet viser en Stor Vandsalamander - han i vandfasen med høj rygkam
Foto: Henrik Bringsøe, Nordisk Herpetologisk Forening.

citat slut.

 

2010.12.05 SVH