Velkommen til Rørmose Park

Grundejernes ansvar

Som grundejer har du ansvaret for, at der er sikker adgang til din ejendom for postbud, avisbud, renovationsarbejder, gæster m.v. På fortov og stiareal ud for ejendommen skal grundejeren rydde for sne umiddelbart efter snefald og gruse når det er glat.

Privat vedligeholdelsespligt

Pligten til vedligeholdelse af private og fælles veje ligger hos ejer(ne) af de tilstødende ejendomme. Omfanget af denne pligt fastsættes af kommunalbestyrelsen. Du må derfor henvende dig til kommunen for at finde ud af, hvilken indsats, der kræves, såfremt din ejendom grænser op til en privat eller fælles vej.

Det er som hovedregel også grundejeren, der skal sørge for at renholde færdselsarealer som fortov, overkørsel og sti, hvadenten grunden grænser op til privat, fælles eller offentlig vej.

Du har således pligt til at renholde (f.eks. fjerne ukrudt og nedfaldne blade), rydde sne og sprede grus, sand eller salt, når det er glat. Forsømmelse medfører, at politiet eller kommunen kan foretage renholdelsen eller vintervedligeholdelsen på din regning og, at du kan straffes med bøde.

Du har således ansvar for, at fortov m.v. omkring din ejendom er i en sådan stand, at det ikke er farligt at færdes der.

Sidst opdateret: 2020.04.02 CHJ

nach oben